Monday, July 14, 2008

Kuragg lil Federazzjoni tat-Trasport...


3 comments:

Red said...

Jiena nemmen li hemm bosta affarijiet li ghandhom jitrangaw meta nitkellmu dwar it-trasport pubbliku hawn Malta. Madankollu, ma nistax naqbel mal-liberalizzazzjoni jew mal-privatizzazzjoni ta' kwalunkwe settur (ovvjament, naf li hemm differenzi bejn iz-zewg affarijiet).

Kien hemm min qal li l-Gvern ilu hafna jaghti bosta sussidji lix-xufiera li jahdmu fil-qasam tat-trasport pubbliku u li dawn qatt ma ghamlu xejn biex itejbu s-servizz li jaghtu. M'ghandix bizzejjed informazzjoni biex inkun nista' nghaddi kumment dwar dan.

L-unika haga li nemmen hija li hemm bzonn li jkollna servizzi ahjar hawn Malta. Izda t-triq mhijiex dik tal-liberalizzazzjoni jew dik li nipprivatizzaw kollox! Jiena nemmen li l-Gvern ghandu jiehu taht idejh dawn it-tip ta' setturi (bhat-trasport pubbliku) u permezz ta' tmexxija ghaqlija u bizzejjed fondi, Malta jkollha servizz hafna ahjar.

Glenn said...

Il-Haddiema tat-trasport pubbliku gew ingannati meta lejliet l-elezzjoni generali ircievew ittra minghand il-gvern li assigurathom li t-trasport pubbliku mhux ser jintmiss. Wiehed irid jifhem li dawn il-haddiema ghandhom dritt li jipprotegu d-dhul li ghandhom bhalissa, bil-liberalizzazzjoni fis-settur dawn il-haddiema jidhlu fir-riskju li l-pagi jonqsulhom!

Personalment ninsab id-dizappuntant hafna bl-atitudni ta' l-MLP: IL-PARTIT TAL-HADDIEMA!!!

Anonymous said...

lart mikid