Monday, July 7, 2008

Il-Liberta`

Gvernijiet pro-Kapitalisti ta' spiss jiftahru bil-liberta` fis-socjetajiet li jiggvernaw. Ghal dawn il-gvernijiet, il-kuncett ta' liberta` jfisser id-dritt ta' l-ghazla f'xi elezzjoni, li generalment din l-ghazla tkun bejn kokijiet differenti li 'jsajru l-istess ricetti! Dawn l-istess gvernijiet jiftahru bil-liberta` ta' l-espressjoni, izda 'mbghad simboli Komunisti, Nazisti w ohrajn jitqiesu 'llegali! Il-media ''libera'' f'dawn is-socjetajiet generalment titmexxa minn miljunarji kbar li flok jaghzlu li jwasslu l-vuci ta' min qed ibaghti w irid jipprotesta, jaghzlu li kuljum ixandru ''ahbarjiet'' banali fuq celebritajiet miljunarji! Isir ftahir ukoll fuq il-liberta ta' l-ghazla; ghazla f'dak li wiehed jixtri, fejn wiehed jivjagga ecc... Izda dan ma jfisser xejn ghal min ma jahdimx ghax ma jistax isib xoghol! Ghal dawn in-nies vittmi tal-Kapitalizmu l-unika skop f'hajjithom ikun dak li jaraw kif se jighxu, xejn izjed u xejn inqas!
Il-liberta hi farsa f'politika 'bbazata fuq l-esplojtazzjoni! Il-maggoranza tal-popolazzjoni tad-dinja huma haddiema, wage slaves! Wage slaves ghaliex biex jighxu fis-sistema Kapitalista l-haddiema jkollhom ibieghu kuljum sieghat minn hajithom biex is-sid jew sidien li jhaddmuhom ikompli jakkumulaw il-gid taghhom! Il-veru liberta` tasal meta l-art u l-mezzi tal-produzzjoni kollha jkunu propjeta pubblika w kullhadd jahdem biex itejjeb il-qaghda tas-socjeta ghax finalment ikun qed itejjeb il-qaghda ta' hajtu! Il-veru liberta` tasal meta kullhadd ikun ugwali ekonomikament u socjalment! Il-veru liberta` tasal meta tieqaf l-esplojtazzjoni!

5 comments:

bad credit said...

You have a very impressive blog.


bad credit

internet gambling said...

It could give you more facts.

lottery gambling said...

Concentrate to the things that could give information to the people.

philippine lotto results said...

This is a nice blog. I like it!

Red said...

Naqbel perfettament, Comrade! :)Nippreferi li nkun liberu mill-esplojtazzjoni milli li jkolli biss il-liberta' li naghzel bejn bosta partiti kapitalisti!